innowacyjna medycyna estetyczna i rehabilitacja

item6
item5a
beautytekpolska340

Beautytek Polska - urządzenia kosmetyczne i rehabilitacyjne

Be­au­ty­tek Pol­ska o­fe­ru­je no­wocze­sne u­rzą­dze­nia dla ga­bi­ne­tów ko­sme­tycz­nych i  in­sty­tu­tów me­dy­cyny es­te­tycz­nej oraz o­środ­ków re­ha­bi­litacyj­nych i spe­cja­li­stów zaj­mu­ją­cych się me­dy­cyną chiń­ską

Je­ste­śmy o­fi­cjal­nym przed­sta­wi­cie­lem nie­miec­kiej firmy Me­di­lab w Pol­sce.

Ofe­ro­wa­ne przez nas u­rzą­dze­nia z serii Cy­me­dics prze­zna­czo­ne są dla ga­bi­ne­tów ko­sme­tycz­nych i in­sty­tu­tów me­dy­cyny es­te­tycz­nej.

Urzą­dze­nie Al­go­nix prze­zna­czo­ne jest dla o­środ­ków re­ha­bi­litacyj­nych i spe­cja­li­stów zaj­mu­ją­cych się te­ra­pią bólu.

Urzą­dze­nie Ya­ote­q u­moż­li­wia­ją­ce wy­ko­nywa­nie za­bie­gów e­lek­tro­aku­pun­ktury jest de­dy­ko­wa­ne spe­cja­li­stom me­dy­cyny chiń­skiej.

Za­pew­niamy kom­plek­sową ob­słu­gę na naj­wyż­szym po­zio­mie: ser­wis gwa­ran­cyj­ny i pogwa­ran­cyj­ny, szko­le­nia, stałe do­sta­wy ak­ce­so­riów i ko­sme­ty­ków oraz pomoc w pro­mocji usług.

Firma Me­di­lab od ponad 20 lat pro­du­kuje naj­bar­dziej za­awan­so­wane tech­nicz­nie, bez­in­wa­zyj­ne u­rzą­dze­nia dla me­dy­cyny es­te­tycz­nej i re­ha­bi­li­ta­cji. Dzię­ki po­sia­danej cer­ty­fi­ka­cji ISO 13485:2003 + AC2009 Me­di­lab gwa­ran­tu­je naj­wyż­szy świa­to­wy stan­dard i bez­pie­czeń­stwo.

Be­au­ty­tek Pol­ska współ­pra­cu­je rów­nież z wło­ską firmą Ge­neral Pro­ject.

Pro­wa­dzi­my ser­wis u­rzą­dzeń.

Ofe­ru­jemy do­sta­wy ak­ce­so­riów i czę­ści za­mien­nych do wszyst­kich u­rzą­dzeń pro­du­kowa­nych przez Ge­neral Pro­ject.

Mo­że­my rów­nież spro­wa­dzić dla Pań­stwa do­wol­ne u­rzą­dze­nie pro­du­kowa­ne przez GP i za­pew­nić ser­wis gwa­ran­cyj­ny.

Unknown
NOWOŚĆ
NOWOŚĆ