innowacyjna medycyna estetyczna i rehabilitacja

item6
item5a
item2

Al­go­nix two­rzy pętlę, za­mknię­ty obwód, z ob­sza­rem prze­zna­czo­nym do sty­mu­la­cji. Do­konu­je po­mia­ru w ob­sza­rze ob­ję­tym za­biegiem i prze­pro­wa­dza szyb­ką a­nali­zę fi­zy­ko­che­micz­ną tkan­ki już w mo­men­cie za­mknię­cia ob­wodu. Al­go­nix naj­pierw mie­rzy, a na­stęp­nie o­pie­rając się na po­sia­danej bazie 50 000 da­nych em­pi­rycz­nych in­ter­pretu­je stan fi­zy­ko­che­micz­ny tkan­ki, póź­niej ob­li­cza pa­rame­try nie­zbęd­nej ko­rekty i ge­neru­je im­puls ko­ry­gu­ją­cy. Urzą­dze­nie do­konu­je po­mia­rów kil­ka­set razy na se­kun­dę, in­ter­pretu­je dane, ob­li­cza i do­konu­je ko­rekt. Potem, znowu od po­cząt­ku, do­konu­je po­mia­rów u­zy­ska­nych mo­dy­fi­ka­cji tkan­ki, ob­li­cza i ko­ry­gu­je po­now­nie, cen­ty­metr po cen­ty­metrze sta­rając się do­prowa­dzić sty­mu­lo­wa­ną tkan­kę do stanu rów­no­wa­gi. In­ter­weniu­je w spo­sób cy­klicz­ny i po­wta­rzal­ny, w związ­ku z czym tkan­ka zo­sta­je zmu­szo­na do mo­dy­fi­ka­cji samej sie­bie oraz wszyst­kich jej sys­temów sta­bi­lizacji fi­zy­ko­che­micz­nej i u­zy­skuje nowy stan rów­no­wa­gi. Mimo iż u­si­łuje­my do­prowa­dzić do zmia­ny bio­logicz­nej, sys­tem e­lek­tro­nicz­ny nie może spo­wodować żad­ne­go u­szko­dze­nia, po­nie­waż al­go­ryt­my sys­temu są u­kie­run­ko­wa­ne na do­prowa­dze­nie tkan­ki do stanu rów­no­wa­gi. Kiedy tylko zo­sta­je on o­sią­gnię­ty, u­rzą­dze­nie za­trzy­mu­je ge­nero­wa­nie im­pulsów ko­ry­gu­ją­cych, dzię­ki czemu niemoż­li­wa jest nad­mier­na sty­mu­la­cja. Praca ta jest nie­by­wa­le skom­pli­kowa­na, po­nie­waż o­pie­ra się na ty­sią­cach in­for­ma­cji i nie by­ła­by moż­li­wa bez u­ży­cia kom­pu­te­rów – mózg ludz­ki nie byłby w sta­nie za­sto­sować i roz­wią­zać mo­de­lu ma­te­matycz­nego, na­stęp­nie do­konać ko­rekty oraz o­ce­nić wy­ni­ków tejże ko­rekty. Każda ko­rekta tkan­ki do­kony­wa­na w cza­sie rze­czy­wi­stym, nie­sie za sobą ty­sią­ce ob­li­czeń do­kony­wa­nych przez sys­tem w u­łam­ku se­kun­dy.

Efekty działania Algonix na poziomie komórki to przede wszystkim
sty­mu­la­cja wy­twa­rzania trój­fos­fora­nu ade­no­zy­ny (ATP),
przy­spie­szenie trans­por­tu a­mi­no­kwasów,
sty­mu­la­cja wapna we­wnątrz­ko­mór­kowego,
sty­mu­la­cja syn­te­zy bia­łek,
sty­mu­la­cja mikrokrą­że­nia.

Programy systemu Algonix umożliwiają m.in.
roz­kur­cza­nie mię­śni gład­kich na­czyń tęt­ni­czych i żyl­nych,
po­pra­wę na­pię­cia włó­kien e­la­stycz­nych,
ha­mo­wanie pro­ce­sów de­genera­cyj­nych,
re­duk­cję blizn,
re­duk­cję sta­nów za­pal­nych,
przy­wró­ce­nie po­la­ry­zacji ner­wów,
le­czenie spe­cja­li­stycz­ne bólu głowy po­chodze­nia za­to­kowe­go,
le­czenie spe­cja­li­stycz­ne krwia­ków i o­brzę­ków lim­fa­tycz­nych po in­ter­wen­cji chi­rur­gicz­nej,
le­czenie spe­cja­li­stycz­ne zmian cho­robowych w ob­rę­bie sta­wów ob­wodowych i krę­go­słu­pa,
le­czenie spe­cja­li­stycz­ne bólów sta­wo­wych w ar­tre­ty­zmie,
le­czenie spe­cja­li­stycz­ne mię­śni o­kołosta­wowych, sta­wów, scho­rzeń reu­ma­to­idal­nych,
le­czenie spe­cja­li­stycz­ne ko­la­na sto­pień I (lek­kie przy­pad­ki),
le­czenie spe­cja­li­stycz­ne ko­la­na sto­pień II (śred­ni po­ziom bólu, wy­stę­pu­ją skur­cze),
le­czenie spe­cja­li­stycz­ne ko­la­na sto­pień III (cięż­kie przy­pad­ki, o­brzę­ki, silny ból),
le­czenie spe­cja­li­stycz­ne zmian w u­kła­dzie mię­śniowo-szkie­leto­wym,
le­czenie od­le­żyn,
le­czenie zmian po­ura­zowych – za­bieg spe­cjal­ny na stłu­cze­nia i znie­kształ­cenia (le­czenie zmian po­ura­zowych – za­bieg spe­cjal­ny na zwich­nię­cia i na­cią­gnię­cia, le­czenie o­gól­ne)

Dlaczego warto poddać się terapi przy użyciu Algonix
• znacz­nie, nawet kil­ku­krot­nie przy­spie­sza re­genera­cję or­ga­ni­zmu po kon­tu­zjach lub o­pe­ra­cji,
• re­du­kuje od­czu­cie bólu, a zatem po­zwa­la na o­gra­ni­cze­nie lub cał­ko­wi­tą e­li­mina­cję far­mako­logicz­nych środ­ków prze­ciw­bó­lo­wych,
• za­bieg jest bez­bo­lesny, nie po­wodu­je żad­ne­go dys­kom­for­tu dla pa­cjen­ta,
• te­ra­pia nie po­wodu­je skut­ków u­bocz­nych,
• przy­wró­ce­nie bi­lan­su e­ner­getycz­nego u­zy­ski­wa­ne przez sto­sowa­nie te­ra­pii skut­kuje przy­jem­nym sta­nem do­bre­go sa­mo­poczu­cia, po­pra­wą krą­że­nia krwi, przy­spie­szeniem wy­da­lania tok­syn z or­ga­ni­zmu.

Przeciwskazania
• Ciąża,
• roz­rusz­nik serca

Algonix

Dzia­łanie u­rzą­dze­nia Al­go­nix o­par­te jest na naj­now­szych o­sią­gnię­ciach in­ży­nie­rii bio­me­dycz­nej w za­kre­sie le­czenia bólu i re­ha­bi­litacji po­ura­zowej me­to­dą od­twa­rzania i na­ślado­wania na­tu­ral­nych me­cha­ni­zmów re­genera­cyj­nych tkan­ki. Ba­dania kli­nicz­ne po­twier­dziły sku­tecz­ność dzia­łania po­le­ga­ją­cego na sty­mu­lo­wa­niu zmie­nio­nej cho­robowo tkan­ki bar­dzo sła­bym prą­dem zmien­nym, tak, aby wy­mu­sić na niej po­wrót do stanu rów­no­wa­gi fi­zy­ko­che­micz­nej i tym samym wy­zwo­lić na­tu­ral­ny pro­ces zdro­wie­nia or­ga­ni­zmu.

ICADA
Algonix230
Unknown
NOWOŚĆ
NOWOŚĆ