innowacyjna medycyna estetyczna i rehabilitacja

item6
item5a
CymedicsAllinOne
logo
item2

Cymedics All-IN-One

je­dy­ny w swoim ro­dza­ju mul­ti­funk­cyj­ny sys­tem wy­ko­rzystu­ją­cy 4 różne tech­no­logie do kom­plek­sowych za­bie­gów na twarz i ciało. Jedną z naj­więk­szych zalet Cymedics All-In-One jest wy­ko­rzystywa­nie dzia­łania po­łą­czonych tech­no­logii pod­czas za­bie­gów prze­pro­wa­dzanych w tym samym cza­sie, co gwa­ran­tu­je naj­lep­sze re­zul­ta­ty i roz­wią­za­nie pra­wie każ­de­go pro­ble­mu ko­sme­tologicz­nego. Ten nie­zwy­kły sys­tem łączy funk­cje naj­lep­szych u­rzą­dzeń do walki z nie­do­skona­ło­ściami twa­rzy i ciała: Cymedics Pre­mium NG – bio­cy­ber­netycz­ny sys­tem od­nowy tkan­ki, Cymedics Avita Plus – ka­wi­tacja ul­tra­dź­wię­ko­wa + ra­dio­fre­kwen­cja oraz Cymedics Light – zimny laser i kwas hia­lu­ro­nowy.

ICADA

Po­łą­cze­nie mi­kro­bioprą­dów bio­re­zonan­sowych ze sta­bil­ną ka­wi­tacją oraz falą ra­dio­wą, za­pew­nia naj­bar­dziej sku­tecz­ne dzia­łanie w za­kre­sie re­duk­cji tkan­ki tłusz­czo­wej, cel­lu­litu i u­jędr­nia­nia ciała.

Za­bie­gi na twarz

Cymedics All-In-One o­fe­ru­je kom­plek­sowe za­biegi na twarz z u­ży­ciem tech­no­logii bio­cy­ber­netycz­nej od­nowy tkan­ki i fal o czę­sto­tli­wo­ści ra­dio­wej, a także zim­ne­go la­se­ra. Do­dat­kowo u­rzą­dze­nie wy­po­sa­żone jest w spe­cjal­ną gło­wi­cę do ka­wi­tacji, prze­zna­czo­ną do re­duk­cji dru­gie­go pod­bród­ka. Dzię­ki roz­wią­za­niom pro­ponowa­nym przez Cymedics All-In-One każdy za­bieg jest zin­dy­widu­alizo­wany w za­leż­no­ści od po­trzeb Klien­ta.

Za­sto­sowanie
nie­in­wa­zyj­ny li­fting twa­rzy, szyi i de­kol­tu,
spły­ca­nie zmarsz­czek,
po­pra­wianie owalu twa­rzy i ko­lory­tu skóry,
re­duk­cja o­pu­chlizn oraz cieni pod o­cza­mi,
przy­wra­canie sprę­ży­sto­ści i wzmac­nianie mię­śni twa­rzy we wszyst­kich war­stwach, od war­stwy głę­bo­kiej do po­wierzch­niowej,
po­pra­wa gę­sto­ści i jędr­no­ści, wy­gła­dzanie i roz­ja­śnianie skóry,
wspo­ma­ganie le­czenia trą­dzi­ku i sta­nów za­pal­nych,
re­duk­cja blizn po­trą­dzi­kowych i po­ura­zowych,
re­duk­cja prze­bar­wień,
re­duk­cja dru­gie­go pod­bród­ka,
bez­in­wa­zyj­na a­pli­kacja kwasu hia­lu­ro­nowe­go,
sty­mu­la­cja pro­duk­cji ko­la­ge­nu i e­la­sty­ny,
na­wil­żanie i od­ży­wia­nie głę­bo­kich warstw skóry
re­kon­wa­lescen­cja po za­biegach chi­rur­gii pla­stycz­nej,
re­lak­sacja,
po­le­ca­ny rów­nież przed spe­cjal­ny­mi o­ka­zjami, gdyż usuwa o­zna­ki stre­su, zmę­cze­nia oraz na­daje skó­rze blask i na­tych­miasto­wo po­pra­wia jej kon­dy­cję

Za­bie­gi na ciało

Za­bie­gi wy­ko­na­ne a­paratem Cymedics All-In-One to praw­dzi­wa ku­ra­cja od­mła­dzają­ca dla ciała, tym sku­tecz­niej­sza, że do­pa­sowana in­dy­widu­al­nie do po­trzeb Klien­ta. Ujędr­nia i wzmac­nia zwiot­cza­łe mię­śnie i skórę, re­du­kuje cel­lu­lit i mo­de­lu­je syl­wet­kę. Cymedics All-In-One po­pra­wia me­ta­bo­lizm tkan­ki tłusz­czo­wej i po­ma­ga po­zbyć się zbęd­nych pro­duk­tów prze­mia­ny ma­te­rii, a co za tym idzie – w na­tu­ral­ny spo­sób re­du­kuje nad­miar na­gro­madzonej tkan­ki tłusz­czo­wej.

allinone

Za­sto­sowanie
od­chu­dza­nie i mo­de­lowa­nie syl­wet­ki,
re­duk­cja o­ty­ło­ści miej­sco­wej i cel­lu­litu w każ­dym jego sta­dium,
u­suwa­nie u­po­rczy­wych zło­gów tłusz­czu oraz tkan­ki tłusz­czo­wej, która nie może zo­stać zre­du­ko­wa­na po­przez sport czy dietę (uda, po­ślad­ki, talia, brzuch, ra­mio­na),
li­fting biu­stu ,
li­fting i od­młodze­nie ca­łe­go ciała (brzuch, po­ślad­ki),
dre­naż lim­fa­tycz­ny,
przy­wra­canie sprę­ży­sto­ści i wzmoc­nie­nie mię­śni we wszyst­kich war­stwach, od war­stwy głę­bo­kiej do po­wierzch­niowej,
po­pra­wa gę­sto­ści i jędr­no­ści, wy­gła­dze­nie i roz­ja­śnie­nie skóry,
re­duk­cja blizn, roz­stę­pów i zwiot­czeń (także po­porodowych brzu­cha),
re­duk­cja o­puch­nięć.

Cymedics Avita-Plus
Cymedics Premium NG
Cymedics Light
CymedicsLight
CymedicsPremium
CymedicsAvita
Unknown
NOWOŚĆ
NOWOŚĆ