innowacyjna medycyna estetyczna i rehabilitacja

item6
item5a
CymedicsAvita
logo
item5

Zabiegi redukujące tkankę tłuszczową

Me­to­da sta­bil­nej ka­wi­tacji jest zja­wi­skiem fi­zycz­nym, które za­cho­dzi tylko w o­kre­ślonych wa­run­kach i o­pie­ra się na jed­no­czesnym dzia­łaniu ul­tra­dź­wię­ków i na­kładają­cych się fal ci­śnie­nia. Ta u­ni­kal­na me­to­da u­moż­li­wia se­lek­tyw­ne roz­bi­ja­nie ko­mó­rek tłusz­czo­wych z jed­no­czesną o­chroną in­nych tka­nek.

Unikalność zabiegiu

W gło­wi­cach Cymedics Avita Plus za­sto­sowane zo­sta­ły ge­nera­tory ul­tra­dź­wię­ko­we i zwią­za­ne z nimi e­mi­tory ul­tra­dź­wię­ków. Za­sada po­le­ga na wy­ko­rzysta­niu e­fek­tu pie­zo­cera­micz­nego. Gdy po­da­my na piezokrysz­tał na­pię­cie na­stą­pi jego de­for­ma­cja. Gdy jest to na­pię­cie pul­sują­ce – krysz­tał de­for­mu­je się w za­leż­no­ści od czę­sto­tli­wo­ści przy­ło­żone­go na­pię­cia. Tak u­zy­ska­li­śmy ge­nera­tor drgań – ge­nera­tor ul­tra­dź­wię­ko­wy, a gdy do niego do­da­my re­zo­na­tor a­ku­stycz­ny – e­mi­tor ul­tra­dź­wię­ko­wy, wspól­nie za­mie­niają e­ner­gię e­lek­trycz­ną na a­ku­stycz­ną. Wy­glą­da to bar­dzo pro­sto, lecz na świe­cie je­dy­nie kilka firm może po­szczy­cić się prak­tycz­nymi o­sią­gnię­cia­mi w tej dzie­dzinie. Ge­nera­to­ry ul­tra­dź­wię­ko­we pra­cu­ją w trzech pa­smach zmien­nej czę­sto­tli­wo­ści: 20, 30 i 40 kHz. W gło­wi­cach Cymedics Avita Plus za­sto­sowane zo­sta­ły aż dwa piezokrysz­tały. To ich u­de­rza­nie o sie­bie w wy­ni­ku drgań wy­twa­rza cha­rak­te­ry­stycz­ny dźwięk „świersz­czy” pod­czas za­bie­gu. Fale wy­wo­ła­ne przez e­mi­tory ul­tra­dź­wię­ko­we po­wodu­ją po­wsta­nie w cie­czy zja­wi­ska na­zy­wane­go ka­wi­tacją.

item8

Rrozpad poprzez naturalne mechanizmy organizmu

Kom­bi­na­cja fal ul­tra­dź­wię­ko­wych, re­zo­nan­sowych i ci­śnie­nia, na­stę­pu­ją­cych po sobie w bar­dzo krót­kich od­stę­pach, po­wodu­je duże wa­hania ci­śnie­nia w ko­mór­kach tłusz­czo­wych. Ze wzglę­du na szyb­kie zmia­ny ci­śnie­nia po­wsta­ją w nich małe pę­che­rzy­ki, ma­ją­ce za­le­d­wie kilka ty­sięcz­nych mi­lime­tra wiel­ko­ści. W fazie ni­skie­go ci­śnie­nia, pę­che­rzy­ki za­padają się i mem­bra­ny ko­mó­rek tłusz­czo­wych stają się prze­pusz­czal­ne. Tłuszcz wy­pływa do tka­nek o­ta­czają­cych i mie­sza się z pły­nem tkan­ko­wym, który dzię­ki na­tu­ral­nym pro­cesom me­ta­bo­licz­nym jest szyb­ko u­suwa­ny z u­kła­du lim­fa­tycz­ne­go i wy­da­lo­ny.

px1

Dre­naż lim­fa­tycz­ny oraz duża ilość ćwi­czeń fi­zycz­nych przy­spie­sza­ją u­suwa­nie ko­mó­rek tłusz­czo­wych za po­mocą u­kła­du na­czy­nio­we­go, a także wspie­ra­ją pro­ces roz­kła­du i prze­kształ­cania ich w na­rzą­dach.

Bezinwazyjne i bezbolesne zabiegi

Za­biegi Cymedics Avita Plus są bar­dzo szyb­kie, bez­in­wa­zyj­ne i bez­bo­lesne. Jedna sesja trwa około pół go­dzi­ny plus dre­naż lim­fa­tycz­ny. Za­bieg można po­wta­rzać raz w ty­go­dniu. Wy­ma­gana licz­ba za­bie­gów u­za­leż­nio­na jest od wiel­ko­ści i lo­ka­li­zacji zło­gów tłusz­czu. Prak­ty­ka wy­ka­zała, że na ogół po­trzeb­ne są czte­ry za­bie­gi w celu wy­mo­de­lowa­nia da­ne­go ob­sza­ru.

Głowice do kawitacji

Gło­wi­ce za­opatrzone są w mi­kro­chipy kon­tro­lu­ją­ce bez­pieczeń­stwo za­bie­gu i pra­wi­dło­wość jego wy­ko­nywa­nia. Cymedics Avita Plus wy­po­sa­żona jest w aż czte­ry gło­wi­ce do ka­wi­tacji:
Płaska głowica do standardowych zabiegów kawitacji
Wypukła głowica na miękką tkankę tłuszczową
Wklęsła głowica na najbardziej uporczywe złogi tłuszczu
Głowica do redukcji drugiego podbródka
Dzięki temu możliwe jest wykonanie zabiegu praktycznie na każdej osobie z nadmiarem tkanki tłuszczowej.

px2

Expert Mode

Jako je­dy­ne u­rzą­dze­nie na rynku Cymedics Avita Plus wy­po­sa­żone jest w spe­cjal­ny moduł prze­zna­czo­ny dla za­awan­so­wanych u­żyt­kow­ni­ków, tzw. Expert Mode. Dzię­ki tej opcji je­steśmy w sta­nie przy­sto­sować wszyst­kie pa­rame­try za­bie­go­we do in­dy­widu­al­nych po­trzeb Klien­ta.

Zabiegi radiofrekwencji

Cymedics Avita Plus wy­ko­rzystu­je ra­dio­frek­fen­cję do za­bie­gów wy­twa­rzania cie­pła w skó­rze i tkan­ce pod­skór­nej. Pro­wa­dzi to do ich ob­kur­cze­nia i ścią­gnię­cia. Do­dat­kowo cie­pło sty­mu­luje pro­duk­cję ko­la­ge­nu. Za­bie­gi dają efekt de­li­kat­nego li­ftin­gu, co pro­wa­dzi do zde­cy­do­wa­nej po­pra­wy kon­dy­cji skóry i jej na­prę­że­nia. Ra­dio­frek­fen­cja do­skona­le na­daje się do re­duk­cji ma­łych zmarsz­czek oraz za­bie­gów od­mła­dzania skóry. Można ją sto­sować na każdy typ skóry. Może być rów­nież wy­ko­rzystywa­na bez­po­śred­nio po za­bie­gach ka­wi­tacji. Za­po­bie­ga to zwiot­cze­niom skóry po­wsta­ją­cym przy od­chu­dza­niu.

 

Głowice do radiofrekwencji

W u­rzą­dze­niu Cymedics Avita Plus ist­nie­ją dwie opcje: ra­dio­fre­kwen­cji mo­nopolar­nej na twarz i ciało (7 koń­có­wek) lub tri po­lar­nej na twarz i hek­sa­po­lar­nej na ciało.

px3

Delikatne i bezbolesne zabiegi

Za­bieg po­win­no wy­ko­nywać się przy­naj­m­niej raz w ty­go­dniu przez mi­nimum 6 ty­go­dni. Za­leż­nie od ob­sza­ru za­bieg trwa do 30 minut. Jest on cał­ko­wi­cie bez­bo­lesny i od­czu­wa­ny przez więk­szość Klien­tów, jako nie­zwy­kle przy­jem­ny i re­lak­su­ją­cy. Klien­ci mogą kon­ty­nu­ować swój nor­mal­ny tryb dnia zaraz po za­biegu Cymedics Avita Plus. Na skó­rze wi­docz­ny jest bły­ska­wicz­nie efekt li­ftin­gu.

Po zabiegach Cymedics Avita Plus uzyskujemy

skuteczne, bezbolesne i trwałe wyeliminowanie komórek tłuszczowych,
redukcję drugiego podbródka,
ujędrnienie tkanki,
redukcję zmarszczek,
lifting skóry.

Cymedics Avita Plus

po­zwa­la na ła­god­ne i trwa­łe u­sunię­cie nie­po­żą­da­nych zło­gów tłusz­czu me­to­dą sta­bil­nej ka­wi­tacji oraz na li­fting skóry i tkan­ki pod­skór­nej przy wy­ko­rzysta­niu me­to­dy ra­dio­frek­fen­cji. Obie te me­to­dy mogą być sto­sowa­ne razem lub od­dziel­nie.

ICADA
Unknown
NOWOŚĆ
NOWOŚĆ