innowacyjna medycyna estetyczna i rehabilitacja

item6
item5a
logo
beautytekpolska340

Cymedics Light bły­ska­wicz­nie u­zupeł­nia braki kwasu hia­lu­ro­nowe­go w skó­rze. Dzię­ki za­sto­sowaniu naj­no­wocze­śniej­szej tech­no­logii, czą­stecz­ki kwasu ze spe­cjal­nie o­pra­cowane­go żelu Pure Hy­alu­ron, wni­ka­ją w skórę bez na­ru­szania jej po­wierzch­ni, a zimny laser wiąże je w skó­rze. Jeden za­bieg trwa około 30 minut.

Efekt zabiegów
re­duk­cja zmarsz­czek,
zmniej­szenie ujść miesz­ków wło­sowych,
wy­gła­dze­nie skóry,
po­pra­wa ko­lory­tu skóry,
po­pra­wa owalu twa­rzy, za­ry­su po­licz­ków i ust,
de­li­kat­ne wy­peł­nienie kon­tu­ru ust,
re­duk­cja zmian trą­dzi­ko­wych,
re­lak­sacja.

treatmentsituationlight

Kwas Hialuronowy

Zwią­zek wią­żący wodę w na­skór­ku. W mło­dej skó­rze jest go pod do­stat­kiem, co gwa­ran­tu­je jej sprę­ży­stość i brak zmarsz­czek. Jest on klu­czo­wym czyn­ni­kiem dla zdro­we­go i do­bre­go wy­glą­du. Z wie­kiem na­tu­ral­ny po­ziom kwasu hia­lu­ro­nowe­go w skó­rze po­woli ma­le­je. Po 40 roku życia spada do 50%, a po 60 roku życia do 10% za­war­to­ści, w po­rów­na­niu do wieku doj­rze­wa­nia. Kwas hia­lu­ro­nowy jest a­pli­ko­wany od lat w o­koli­cach ust i oczu.

poziomkwasuhialuronowego

Pure Hyaluron

Pure Hy­alu­ron to der­ma­to­logicz­nie te­sto­wa­ny żel z mi­kro­czą­stecz­ka­mi kwasu hia­lu­ro­nowe­go:
• naj­wyż­sze moż­li­we stę­że­nie i gę­stość,
ultra-czy­sty,
an­ty­aler­gicz­ny,
o dłu­gim ter­mi­nie waż­no­ści,
wy­pro­du­kowa­ny w Niem­czech.

Zalety
za­bieg jest bez­in­wa­zyj­ny i bez­bo­lesny,
e­fek­ty o­sią­ga­my już po pierw­szym za­biegu,
e­fek­ty po serii za­biegów są dłu­go­trwa­łe,
za­bieg jest krót­ki, można go wy­ko­nać w ciągu dnia np. pod­czas prze­rwy w pracy,
moż­li­wość sto­sowa­nia przez cały rok.

razem

Cymedics Light

Urzą­dze­nie do bez­in­wa­zyj­nej i zu­peł­nie bez­bo­lesnej pla­sty­ki twa­rzy, szyi, de­kol­tu oraz dłoni – naj­no­wocze­śniej­sza al­ter­naty­wa dla bo­tok­su. Ten o­gól­ny za­bieg li­ftin­gu­ją­cy pod­nosi sprę­ży­stość skóry, za­po­bie­ga jej sta­rze­niu i wy­peł­nia płyt­kie zmarszcz­ki. W e­fek­cie widać wy­raź­ną po­pra­wę ko­lory­tu i struk­tury cery, owalu twa­rzy oraz za­ry­su po­licz­ków i ust.

ICADA
CymedicsLight
Unknown
Unknown1
NOWOŚĆ
NOWOŚĆ