innowacyjna medycyna estetyczna i rehabilitacja

item6
item5a
CymedicsPremium
logo
beautytekpolska340

Ba­dania kli­nicz­ne po­twier­dziły sku­tecz­ność dzia­łania po­le­ga­ją­cego na sty­mu­lo­wa­niu tkan­ki bar­dzo sła­bym prą­dem zmien­nym, tak, aby wy­mu­sić na niej po­wrót do stanu rów­no­wa­gi fi­zy­ko­che­micz­nej i tym samym wy­zwo­lić na­tu­ral­ny pro­ces re­genera­cji. Cymedics Pre­mium two­rzy pętlę, za­mknię­ty obwód, z ob­sza­rem pod­da­nym za­bie­go­wi. Naj­pierw mie­rzy, a na­stęp­nie o­pie­rając się na po­sia­danej bazie 50 000 da­nych em­pi­rycz­nych, in­ter­pretu­je stan fi­zy­ko­che­micz­ny tkan­ki. Na­stęp­nie ob­li­cza pa­rame­try nie­zbęd­nej ko­rekty i ge­neru­je im­puls ko­ry­gu­ją­cy. Urzą­dze­nie do­konu­je po­mia­rów, in­ter­pretu­je dane, ob­li­cza i do­konu­je ko­rekt kil­ka­set razy na se­kun­dę. Potem, znowu od po­cząt­ku, do­konu­je po­mia­rów u­zy­ska­nych mo­dy­fi­ka­cji tkan­ki, ob­li­cza i ko­ry­gu­je po­now­nie, cen­ty­metr po cen­ty­metrze sta­rając się do­prowa­dzić sty­mu­lo­wa­ną tkan­kę do stanu rów­no­wa­gi. Mimo, iż u­si­łuje­my do­prowa­dzić do zmia­ny bio­logicz­nej, sys­tem e­lek­tro­nicz­ny nie może spo­wodować żad­ne­go u­szko­dze­nia, po­nie­waż al­go­ryt­my sys­temu są u­kie­run­ko­wa­ne na do­prowa­dze­nie tkan­ki do stanu rów­no­wa­gi. Kiedy tylko zo­sta­je on o­sią­gnię­ty, u­rzą­dze­nie za­trzy­mu­je ge­nero­wa­nie im­pulsów ko­ry­gu­ją­cych, dzię­ki czemu niemoż­li­wa jest nad­mier­na sty­mu­la­cja. Praca ta jest nie­by­wa­le skom­pli­kowa­na, po­nie­waż o­pie­ra się na ty­sią­cach in­for­ma­cji prze­twa­rzanych w cza­sie rze­czy­wi­stym i nie by­ła­by moż­li­wa bez u­ży­cia kom­pu­te­rów.

Cymedics Premium oddziałuje na tkankę wielokierunkowo:
stymuluje wytwarzanie trójfosforanu adenozyny (ATP) w komórkach,
stymuluje mikrokrążenie, które przynosi odżywcze składniki komórkom,
wymusza dyfuzję jonową, która dosłownie przepycha te składniki do środka komórek,
dotlenia komórki,
wymusza odprowadzanie limfy, a zatem pomaga komórkom pozbyć się toksyn

 

Sondy

W za­biegach Cymedicsk Pre­mium czyn­nik ludz­ki zo­stał zre­du­ko­wa­ny do mi­nimum, tzn. do pro­wa­dze­nia po ciele pa­cjen­ta spe­cjal­nej sondy, zgod­nie z in­struk­cja­mi wy­świe­tla­ją­cymi się na do­ty­kowym e­kra­nie. Sondy wy­ko­na­ne są z wy­so­kiej klasy stali chi­rur­gicz­nej, mają wbu­do­wa­ne mi­kro­chipy, które u­moż­li­wia­ją kon­tro­lę wła­ści­we­go do­boru sondy i e­lek­tro­li­tu do da­ne­go za­biegu oraz diody LED in­for­mu­ją­ce o pra­wi­dło­wej sty­mu­la­cji.

item5b

Elektrolity

Dla o­sią­gnię­cia wi­docz­nych i trwa­łych e­fek­tów bar­dzo ważne jest sto­sowa­nie e­lek­tro­li­tów, któ­rych skład jest spe­cjal­nie o­pra­cowany do po­szcze­gól­nych za­biegów. Elek­tro­li­ty, któ­ry­mi po­kry­wa­my skórę przed za­biegiem u­moż­li­wia­ją nie­za­kłó­co­ny prze­pływ prądu, a także wpro­wa­dzają do tkan­ki praw­dzi­wy kok­tajl od­żyw­czych skład­ni­ków, ta­kich jak wi­ta­miny, mi­kro­elemen­ty i wy­cią­gi ak­tyw­ne, które są pod­czas za­biegu jo­ni­zowa­ne i wpro­wa­dzane do­kład­nie tam, gdzie są po­trzeb­ne.

Za­biegi Cymedics Pre­mium od­mła­dzają i wzmac­niają zwiot­cza­łe mię­śnie, po­pra­wiają wy­gląd i na­prę­że­nie skóry, re­du­kują cel­lu­lit, mo­de­lu­ją syl­wet­kę i wspo­ma­gają prze­mia­nę ma­te­rii. Każdy za­bieg jest ku­ra­cją mło­do­ści dla ciała, tym sku­tecz­niej­szą, że in­dy­widu­al­nie do­bra­ną dla da­ne­go or­ga­ni­zmu.

Urzą­dze­nie Cymedicsk Pre­mium po­sia­da cer­ty­fi­kat me­dycz­ny oraz cer­ty­fi­kat bez­pieczeń­stwa wy­ma­gany na te­renie Unii Eu­ro­pej­skiej.

Możliwości zabiegowe

LIFTING TWARZY I SZYI
Ogól­ny za­bieg na twarz u­jędr­nia mię­śnie i przy­wra­ca na­prę­że­nie skóry. Bły­ska­wicz­nie re­du­kuje ob­ja­wy zwiot­cze­nia tkan­ki, przy­wra­ca młod­szą i gład­szą cerę. Po­le­ca­ny rów­nież przed spe­cjal­ny­mi o­ka­zjami, gdyż usuwa o­zna­ki zmę­cze­nia, stre­su oraz na­daje skó­rze blask i po­wodu­je na­tych­miasto­wą po­pra­wę kon­dy­cji skóry.

PROBLEMATYCZNE OBSZARY TWARZY
Za­bieg o­gól­ny na twarz można u­zupeł­nić o za­biegi na ob­sza­ry pro­ble­ma­tycz­ne:
• za­bieg pod­noszą­cy kon­tu­ry twa­rzy, ką­ci­ki ust, po­pra­wiający owal twa­rzy,
• za­bieg wspo­ma­gający le­czenie trą­dzi­ku, blizn po­trą­dzi­kowych oraz po­ura­zowych,
• za­bieg spły­ca­ją­cy zmarszcz­ki oraz zmniej­szający uj­ścia miesz­ków wło­sowych,
• za­bieg re­du­kujący o­pa­danie gór­nej po­wie­ki,
• za­bieg re­du­kujący o­pu­chli­zny oraz cie­nie pod o­cza­mi.

LIFTING CIAŁA
Za­bieg nor­ma­li­zu­je pro­ce­sy tkan­ko­we, po­pra­wia krą­że­nie krwi i limfy, u­jędr­nia mię­śnie i przy­wra­ca na­prę­że­nie skóry. Znacz­nie zmniej­sza wi­docz­ność roz­stę­pów. Opra­co­wane są od­dziel­ne za­biegi na biust, brzuch, ra­mio­na, po­ślad­ki i nogi.

ODCHUDZANIE
Spe­cja­li­stycz­ne za­biegi od­chu­dza­ją­ce, w wi­docz­ny spo­sób re­du­kujące tkan­kę tłusz­czo­wą, bio­logicz­nie po­bu­dza­ją pro­ce­sy re­genera­cyj­ne or­ga­ni­zmu, po­pra­wiają rów­no­wa­gę me­ta­bo­licz­ną i wspo­ma­gają prze­mia­nę ma­te­rii.

REDUKCJA CELLULITU
Zwal­czanie miej­sco­wej o­ty­ło­ści i ce­lu­li­tu w każ­dym sta­dium, po­przez wy­rów­na­nie roz­kła­du jonów w prze­strzeniach mię­dzy­ko­mór­kowych i po­bu­dze­nie mi­kro­krą­że­nia.

ZABIEGI TERAPEUTYCZNE
• e­ner­gety­za­cja skóry twa­rzy – po­pra­wia po­ten­cjał e­ner­getycz­ny ko­mó­rek, od­mła­dza je bio­logicz­nie,
• za­bieg re­lak­sacyj­ny – dla osób z ten­den­cją do ko­ła­tania serca, bie­gu­nek, bólów brzu­cha, drże­nia rąk, po­ce­nia na sku­tek re­ak­cji ner­wi­co­wych
• re­kon­wa­lescen­cja po za­biegach chi­rur­gicz­nych,
• za­bieg prze­ciw­za­pal­ny – re­du­kuje zmia­ny za­pal­ne i trą­dzi­ko­we, o­pryszcz­kę, stany po u­ra­zach.

Premium

PRZECIWWSKAZANIA
Ciąża
roz­rusz­nik serca.

Cymedics Premium

to u­rzą­dze­nie two­rzą­ce nową ja­kość na rynku – ko­sme­ty­kę bio­cy­ber­netycz­ną. Dzia­łanie Cymedics Pre­mium o­par­te jest na naj­now­szych o­sią­gnię­ciach in­ży­nie­rii bio­me­dycz­nej, które po­zwa­lają na od­twa­rzanie i na­ślado­wanie na­tu­ral­nych me­cha­ni­zmów re­genera­cyj­nych or­ga­ni­zmu.

ICADA
Unknown
NOWOŚĆ
NOWOŚĆ