innowacyjna medycyna estetyczna i rehabilitacja

item6
item5a
Gowice
Lampy
item2

Do­stęp­ne są gło­wi­ce na twarz i na ciało o trzech stop­niach ziar­nisto­ści, co po­zwa­la na do­stosowa­nie za­bie­gu do każ­de­go typu skóry. Gło­wi­ce są wy­ko­na­ne ze stali nie­rdzew­nej i po­kry­te war­stwą na­tu­ral­ne­go dia­men­tu. Za­rów­no ich wy­mia­na, jak i ste­ry­li­za­cja jest łatwa i szyb­ka, nie wy­ma­gają­ca spe­cja­li­stycz­nych na­rzę­dzi.

Me­to­da ta jest w szcze­gól­no­ści po­le­ca­na o­sobom o de­li­kat­nej, wraż­li­wej i skłon­nej do a­ler­gii skóry, gdyż nie po­wodu­je żad­nych po­draż­nień. Za­bieg o­pie­ra się na u­suwa­niu wierzch­nich warstw na­skór­ka wy­ko­rzystu­jąc do tego celu gło­wi­ce dia­men­to­we, które pod­czas prze­su­wa­nia ich po skó­rze, ście­ra­ją i za­sy­sają mar­twy na­skó­rek. Za­bieg jest cał­ko­wi­cie bez­bo­lesny, trwa około pół go­dzi­ny. Po jego wy­ko­na­niu skóra jest i­de­al­nie gład­ka i bez śla­dów po­draż­nień. Mi­kro­der­ma­brazja dia­men­to­wa jest me­to­dą bez­py­ło­wą – nie po­zosta­wia na skó­rze twa­rzy resz­tek prosz­ku.

Unknown

GENERAL PROJECT

W na­szej o­fer­cie znaj­dą Pań­stwo o­ry­gi­nal­ne ak­ce­so­ria do u­rzą­dzeń wło­skiej marki Ge­neral Pro­ject. Za­pew­niamy o naj­wyż­szej ja­ko­ści na­szych czę­ści, które spro­wa­dzane są bez­po­śred­nio od pro­du­cen­ta.

Głowice diamentowe do SILK PEEL, ECO PEEL

gło­wi­ce dia­men­to­we na twarz (o­krą­głe) – 3 stop­nie ziar­nisto­ści

gło­wi­ce dia­men­to­we na ciało (pro­stokąt­ne) – 3 stop­nie ziar­nisto­ści

Urzą­dze­nie Silk Peel oraz Eco Peel po­zwa­la na wy­ko­nywa­nie mi­kro­der­ma­brazji gło­wi­ca­mi dia­men­to­wy­mi.

gplogobig

Ofe­ru­jemy pełen ser­wis u­rzą­dzeń marki Ge­neral Pro­ject oraz nie­zbęd­ne ak­ce­so­ria, a także moż­li­wość przy­go­towa­nia in­dy­widu­al­nej o­fer­ty na u­rzą­dze­nie, spro­wa­dze­nia go dla Pań­stwa i za­pew­nienia ser­wisu gwa­ran­cyj­ne­go i pogwa­ran­cyj­ne­go oraz szko­le­nia. Po in­for­ma­cje za­praszamy do kon­tak­tu z naszą firmą. W o­fer­cie znaj­du­ją się m.in.:

Lampy do MED FLASH II, FLASH 1 – 12 tys. strzałów

590 ÷ 1200 nm – za­my­kanie na­czy­nek, e­pi­la­cja (jasna i nor­mal­na skóra), fo­toodm­ła­dzanie

640 ÷ 1200 nm – e­pi­la­cja (nor­mal­na i ciem­na skóra),

390 ÷ 510 nm – re­duk­cja trą­dzi­ku,

520 ÷ 1200 nm – re­duk­cja prze­bar­wień, de­pi­la­cja (jasna skóra),

295 ÷ 450 nm – bie­lac­two i łusz­czy­ca.

W ze­sta­wie trzy wiel­ko­ści na­kładek re­duk­cyj­nych na mniej­sze ob­sza­ry ciała (twarz, bi­kini, małe na­czyn­ka). Lampa u­miesz­czo­na jest w spe­cjal­nym mo­du­le typu „plug-in”, za­wie­rają­cym wszyst­kie e­lemen­ty po­trzeb­ne do wy­ko­na­nia strza­łu – u­moż­li­wia to szyb­kie prze­łą­cza­nie się mię­dzy spe­cy­ficz­nymi a­pli­kacjami i ty­pa­mi skóry; po wło­że­niu lampy u­rzą­dze­nie roz­pozna­je ją dzię­ki trans­pon­de­rowi ra­dio­we­mu i au­to­matycz­nie do­stosowu­je od­powied­nie u­sta­wie­nia.

Membrany elastometryczne do MED SCULPT, SLIM PROJECT

mem­bra­ny na ciało – 3 stop­nie twar­do­ści (zie­lo­na, nie­bieska, żółta),

mem­bra­ny na ciało do ul­tra­dź­wię­ków – 2 stop­nie twar­do­ści (nie­bieska, żółta),

mem­bra­ny na ciało z re­duk­cją – 2 stop­nie twar­do­ści (nie­bieska, żółta),

mem­bra­ny na twarz – 2 stop­nie twar­do­ści (nie­bieska, żółta).

Opa­ten­to­wana przez firmę Ge­neral Pro­ject mem­bra­na e­la­sto­merycz­na wy­ko­na­na jest z cał­ko­wi­cie bio­de­gra­dowal­nego ma­te­riału.

Membrany

Zgod­nie z wy­bra­nym pro­gra­mem mi­kro­proce­sor kon­tro­lu­je dzia­łanie mem­bra­ny, która jed­no­staj­ny­mi ru­cha­mi pod­nosi, fał­du­je i u­ci­ska tkan­ki. Dzia­łanie, ja­kie­mu pod­da­wana jest tkan­ka skór­na i pod­skór­na, po­pra­wia krą­że­nie lim­fa­tycz­ne, tęt­ni­cze oraz żylne, a także po­zwa­la na zre­du­ko­wa­nie miej­sco­wo na­gro­madzone­go tłusz­czu.

NOWOŚĆ
NOWOŚĆ