innowacyjna medycyna estetyczna i rehabilitacja

item6
item5a
item5
Unknown

WYNAJEM URZĄDZEŃ, SPRZEDAŻ URZĄDZEŃ UŻYWANYCH

avitaPlus2012230px

Avita Plus
Wy­na­jem u­rzą­dze­nia na okres 3 mie­się­cy – mie­sięcz­ny czynsz najmu 2.500 zł netto (23% VAT). Przy za­ku­pie u­rzą­dze­nia za­płaco­ny czynsz od­li­cza­my od ceny za­ku­pu.

beautytekPremiumNG230

Be­au­ty­tek Pre­mium Edi­tion
Wy­na­jem u­rzą­dze­nia na okres 3 mie­się­cy – mie­sięcz­ny czynsz najmu 2.000 zł netto ( 23% VAT). Najem dłu­go­ter­mi­nowy (mi­nimum 12 mie­się­cy – czynsz 1800 zł netto (23% VAT). Przy za­ku­pie u­rzą­dze­nia za­płaco­ny czynsz od­li­cza­my od ceny za­ku­pu.

Moż­li­wość za­ku­pu u­rzą­dze­nia u­ży­wa­ne­go – rok pro­duk­cji 2008, w pełni spraw­ne, ser­wi­so­wa­ne.

BTLight

Cymedics Light
Urzą­dze­nie do bez­in­wa­zyj­nej i zu­peł­nie bez­bo­le­snej pla­sty­ki twa­rzy, szyi, de­kol­tu oraz dłoni. Sprze­daż u­rzą­dze­nia po­wy­sta­wowe­go. Cena do u­zgod­nie­nia.

Med Stretch
U­rzą­dze­nie wło­skiej firmy Ge­neral Pro­ject. Mi­kro­der­ma­bra­zja ro­ta­cyj­na, en­do­ma­saż i sty­mu­la­cja IPL. Sprze­daż u­rzą­dze­nia po­wy­sta­wowe­go, rok pro­duk­cji 2008. Cena do u­zgod­nie­nia.

cb1a9859a6c2726caafa40d495a9231
NOWOŚĆ
NOWOŚĆ