innowacyjna medycyna estetyczna i rehabilitacja

item6
item5a
item2

Dia­gno­sty­ka przy po­mocy Ya­ote­q może być bar­dzo po­moc­na przy le­czeniu osób, z któ­ry­mi trud­no jest na­wią­zać kon­takt (osoby nie­peł­no­spraw­ne, małe dzie­ci).

x768ThemeYAOTEQ

Ya­ote­q jest bar­dzo pro­sty w ob­słu­dze. Może być wy­ko­rzystywa­ny przez o­pe­ra­tora, który nie po­sia­da dużej wie­dzy o me­dy­cynie chiń­skiej – dzia­łamy wtedy w try­bie au­to­matycz­nym – lub przez spe­cja­li­stów, któ­rzy mogą wy­ko­rzystać swoją wie­dzę sa­mo­dziel­nie wy­zna­czając punk­ty do sty­mu­la­cji na pod­sta­wie po­mia­rów i ob­li­czeń wy­ko­na­nych przez u­rzą­dze­nie – sto­su­je­my wtedy tryb eks­perc­ki.

Sty­mu­lując wy­zna­czo­ne punk­ty a­ku­punk­tury za po­mocą mi­kro­prą­dów po­wodu­je­my zmia­ny w prze­pły­wie e­ner­gii pomię­dzy po­szcze­gól­ny­mi or­ga­nami, u­zupeł­nia­my e­ner­gię tam, gdzie wy­kryty zo­stał jej de­fi­cyt i e­li­minu­jemy ją z or­ga­nów, które mają jej nad­miar. Trak­tu­je­my or­ga­nizm, jako ca­łość i dą­ży­my do u­zy­ska­nia jego rów­no­wa­gi e­ner­getycz­nej, prze­ciw­dzia­łając zmia­nom pa­to­logicz­nym, które mogą do­prowa­dzić do cho­roby.

Folie8 

YAOTEQ dla a­ku­punk­turzy­stów
Au­to­ma­tycz­ne o­sza­cowanie re­la­cji mię­dzy wszyst­ki­mi na­rzą­dami
Pięć gra­fów a­nali­zu­ją­cych stan or­ga­nizmu
Nowa pre­cy­zyj­na dia­gno­za pa­cjen­ta – znacz­nie prze­wyż­sza­ją­ca in­dy­widu­al­ne u­mie­jęt­no­ści ba­dania pulsu w nad­garst­ku i ob­ser­wa­cji ję­zy­ka
Bez ry­zyka po­wsta­wania krwia­ków i in­fek­cji
Po­sze­rzenie moż­li­wo­ści prze­pro­wa­dzania za­biegów a­ku­punk­tury na osoby, które boją się igieł
Po­sze­rzenie moż­li­wo­ści prze­pro­wa­dzania za­biegów a­ku­punk­tury na dzie­ciach i o­sobach nie­peł­no­let­nich!
Nie trze­ba mieć wy­kształ­ce­nia me­dycz­nego, żeby wy­ko­nywać za­bieg – wy­star­czy nauka 60 punk­tów na ciele
Osz­częd­ność czasu
Więk­sze za­ufanie pa­cjen­tów – u­rzą­dze­nie me­dycz­ne

YAOTEQ dla pa­cjen­tów
Brak o­kre­su re­kon­wa­lescen­cji
Cał­ko­wi­ty kom­fort pod­czas dia­gno­zy i te­ra­pii
Mniej punk­tów wy­ma­gają­cych te­ra­pii – tylko 3!
Nie u­szka­dza tkan­ki, nie prze­ry­wa cią­gło­ści skóry
Za­bieg od­powied­ni dla wszyst­kich, nawet w przy­pad­ku a­ich­mo­fobii (lęku przed i­gła­mi)
Osz­częd­ność czasu

YAOTEQ

Urzą­dze­nie me­dycz­ne do dia­gno­sty­ki i te­ra­pii me­to­dą elektro­aku­punk­tury.

Ya­ote­q to po­łą­cze­nie wie­dzy o Tra­dy­cyj­nej Me­dy­cynie Chiń­skiej z naj­now­szy­mi tech­no­logia­mi bio­cy­ber­netyki i fi­zy­ki kwan­to­wej. Ba­zu­je na zbie­ra­nych przez 25 lat do­świad­cze­niach spe­cja­li­stów In­sty­tu­tu Me­dy­cyny Chiń­skiej w Me­dio­la­nie. Urzą­dze­nie mie­rzy re­la­cje e­ner­getycz­ne po­mię­dzy po­szcze­gól­ny­mi or­ga­nami w or­ga­nizmie czło­wie­ka i na pod­sta­wie tych po­mia­rów wy­zna­cza punk­ty a­ku­punk­tury, które muszą być sty­mu­lo­wa­ne, żeby or­ga­nizm po­wró­cił do rów­no­wa­gi, a więc do zdro­wia.

Yaoteqnofilling
Unknown
YaoteqTM335px
new
ICADA
NOWOŚĆ
NOWOŚĆ